ennb

Nyheter

Det norske folk vil ha fornybar energi som vindkraft

Fornybare energiformer som vann- og vindkraft står langt høyere i kurs hos det norske folk enn fossil energiproduksjon, selv om den renses for CO2, viser TNS Gallups Klimabarometer.

Vindkraft til havs fikk 80 av 100 mulige punkt, kun slått av vannkraft, bølgekraft og småkraft. Vindkraft på land fikk 72 av 10 mulige punkt, tre plasser bak, slått av fjernvarme og tidevannskraft.

Her er det interessant å se at 2 av de 7 toppplasseringene – tidevannskraft og bølgekraft – ennå ikke har nådd verken en teknologisk eller økonomisk modenhet. Det betyr at vindkraft sammen med vannkraft står alene på toppen når det gjelder stor skala elektrisitesproduksjon.

Det er også interessant å se at innbyggerne i vindkraftkommuner er mer åpne for vindkraft i nærmiljøet enn befolkningen ellers i landet. Undersøkelsen viser at 59 prosent av innbyggerne i kommuner hvor vindkraft er bygd ut eller planlegges sier at de kan akseptere vindkraft i sitt nærmiljø, mens tilsvarende tall for landet forøvrig er 50 prosent.

Til sist viser undersøkelsen at folk i Norge er langt mer positive til fornybar energi enn det man har trodd til nå. Seks av ti nordmenn er også villige til å betale minst 500 kroner i året for grønne sertifikater, dersom pengene går til å bygge ut mer fornybar energi.

Les mer om undersøkelsen på Statkrafts sider her :

Av | | 2009-06-03 | |Nyheter|Kommentarer av

Rettskraftig konsesjon til Lista vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har sagt ja til at det kan bygges 31 vindmøller på Listalandet. Olje- og energiministeren understreker blant annet vindressursene som en av årsakene til at prosjektet har fått ja fra departementet. Prosjektet har en installert effekt på opp til 102 MW og en estimert produksjon på 290 GWh fra inntil 39 turbiner.

I forbindelse med det endelige vedtaket i OED stadfestet miljøverndepartementet Farsund kommunes regulering av vindkraftverket.

Havgul Clean Energy gratulerer!

Les OED pressemelding her og Nettavisens dekning her.

Av | | 2009-05-12 | |Nyheter|Kommentarer av

Konsesjonssøknad innlevert for Siragrunnen vindpark

Tiltakshaver bak Siragrunnen Vindpark er Siragrunnen AS, som i sin helhet er eiet av Havgul clean energy AS. Prosjektet har meget gode vindforhold, rundt 9 m/s, og er konsesjonssøkt med en installert effekt på opp til 200 MW. Konsekvensutredningene dokumenterer at det er relativt få og små negative konsekvenser av prosjektet. Det vil imidlertid ha meget store positive konsekvenser for de to berørte kommunene Sokndal og Flekkefjord, knyttet til både bedret økonomi og kompetanseutvikling og arbeidsplasser.

Les mer om Siragrunnen prosjektet her.

Av | | 2009-04-30 | |Nyheter|Kommentarer av

Hywind første skritt på veien. Fundamentet tauet til Norge

Onsdag kom understellet til det som skal bli verdens første flytende havvindkraftverk fram til Rogaland. I løpet av sommeren skal det monteres og slepes ut til havet utenfor Karmøy. Les mer her.

Av | | 2009-04-23 | |Nyheter|Kommentarer av

Amerikansk fossil lobbygruppe, Global Climate Coalition, underslo klimaforskning fra egne eksperter gjennom hele 90-tallet

Global Climate Coalitio representerte bedrifter som American Petroleum Institute og Exxon Mobil, og argumenterte kraftig mot konklusjonene til klimapanelet. Lobbygruppen hevdet at vitenskapen var uklar og at ekspertene ikke var enige. Dette viser seg nå å ha vært stikk i strid med gruppens egne eksperter. Les mer her.

Av | | 2009-04-23 | |Nyheter|Kommentarer av

Olje- og energidepartementet legger i dag fram en proposisjon om endringer i energiloven

Lovforslagene innebærer et pålegg til nettselskap om å tilknytte produsenter og forbrukere til nettet. Dette vil styrke retten til fornybare energiprosjekter som vindkraft til å bli koplet til nettet, ifølge energiminister Terje Riis-Johansen. Les pressemendlingen her og utkastet til ny lov her.

Av | | 2009-04-17 | |Nyheter|Kommentarer av

StatoilHydro og Statkraft går sammen om å bygge havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia

Vindparken på 315 MW vil bestå av 88 turbiner, og produksjonen skal etter planen starte i 2011. Når parken er kommet i full drift, forventes en årlig produksjon på om lag 1,1 TWh, som er nok til å forsyne ca. 220 000 britiske husstander med miljøvennlig kraft. De totale investeringene er estimert til ca. 10 milliarder kroner. Dette er gunstig for offshore vindkraftprosjekter over hele verden, og et viktig signal for norske myndigheter om betydningen av tilstrekkelige støtteordninger.

Av | | 2009-04-01 | |Nyheter|Kommentarer av

Havgul Clean Energy AS er nå etablert i nye kontorer og med nye eiere

Havgul Clean Energy AS er nå etablert i nye kontorer og med nye eiere. Dagen blir markert med en sammenkomst på de nye kontorene med kolleger og venner fra bransjen, utviklere, kraftselskaper og organisasjoner.

Av | | 2009-02-11 | |Nyheter|Kommentarer av

NVE har til behandling vesentlig flere vindkraftprosjekter enn det er plass til

NVE har til behandling vesentlig flere vindkraftprosjekter enn det er plass til i det eksisterende sentralnettet med planlagte forsterkninger. NVE velger derfor å behandle de antatt beste prosjektene først og mener at dette vil bidra til at dårlige prosjekter blir skrinlagt og redusere konfliktnivået rundt vindkraftutbygging. Nå har NVE konkludert på kriteriene – link

Av | | 2009-02-06 | |Nyheter|Kommentarer av

Statkrafts prosjekt i Selbjørn kommune har fått nei fra OED

Statkrafts prosjekt i Selbjørn kommune har fått nei fra OED. Olje- og energidepartementet varslet i dag at det ikke kommer vindkraftverk på Selbjørn – link

Av | | 2009-02-06 | |Nyheter|Kommentarer av