ennb

kalle

Tonstad Vindpark: Ja fra både Sirdal og Flekkefjord kommune

Kommunestyrene i både Flekkefjord og Sirdal kommuner behandlet konsesjonssøknaden for Tonstad Vindpark. Begge kommunene konkluderte med en støtte til planene om en vindpark på heiene sør for Tonstad i Sirdal kommune. Et område på rundt 3 km2 av parken vil ligge i Flekkefjord kommune, resten i Sirdal kommune. Totalt vil parken omfatte 26 km2.

«Vi er veldig glade for disse vedtakene,» sier prosjektleder Helge Toft i Havgul, som er prosjektleder for vindparken. «De er i tråd med signaler vi har fått lenge, og ikke minst i tråd med ønskene fra de mer enn 90 % av grunneierne vi har gjort avtale med».

Neste skritt nå er behandling av konsesjonssøknaden i NVE. Det forventes et vedtak innen utløpet av året.

Kjølen avslag fra NVE anket til OED

Havgul har besluttet å anke avslaget til NVE. Les mer på Kjølen Vindpark sine hjemmesider her.

NVE avslo konsesjonssøknad på Kjølen Vindpark

NVE avslo idag konsesjon på Kjølen Vindpark.

«Dette er et meget alvorlig slag mot prosjektet som vi har arbeidet med siden 2010,» sier prosjektleder Kalle Hesstvedt. «Det er også et slag mot grunneiere som ønsker prosjektet, mot det flertallet av befolkningen som ønsker det, og det store flertallet av medlemmene i de politiske partiene som har stemt ja.»

«Vi er imidlertid ikke slått. Vi vil nå gå grundigere inn i bakgrunnen for vedtaket til NVE og se om det er grunnlag for en anke. Vi vil også snakke grundig med våre kontakter i kommunen for å være sikker på at støtten vi har hatt fortsatt er der. Vi vil ikke anke dersom vi ikke er trygge på den. Ankefristen er om tre uker. Vi vil bruke disse tre ukene godt,» sier Kalle Hesstvedt.

Statnett bestemt lokalisering likeretter

Statnett har nå endelig bestemt at likeretter for utenlandsforbindelsen skal ligge på Ertsmyra i Sirdal kommeune. Dette innebærer at prosjektet med spenningsgradering kan igangsettes umiddelbart. Dette betyr også at Tonstad Vindparks søknad om linjetrasè, som innebærer trafostasjon på Ertsmyra kan stå som omsøkt.

«Dette er gode nyheter for alle,» sier Helge Toft, prosjektleder for Tonstad vindpark.

«Det er gunstig for storsamfunnet fordi det er et viktig skritt når det gjelder arbeidet med utenlandsforbindelsen NorLink. Videre er det bra for kommunen. Ikke minst er det viktig for de mange utbyggere av fornybare prosjekter som vindkraft og småkraft, som nå får den nettkapasiteten de er avhengige av,» sier Helge Toft.

Les mer her: http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=19252

Kommuner og fylkeskommuner positive til Siragrunnen

Ved slutten av høringsrunden for Siragrunnen Vinpark har både Vest-Agder og Rogaland fylkeskommune, samt begge kommuner Sokndal og Flekkefjord uttalt seg positivt til prosjektet. Les mer her.

Tonstad Vindpark konsesjonssøkt

Konsesjonssøknaden er den formelle søknaden om konsesjon for å bygge vindkraftverket. Søknaden inneholder også konsekvensutredningene som er utarbeidet for en rekke fagområder, som miljø og biologisk mangfold, nettstudier, støy, turisme og andre viktige sider.

Konsekvensutredningene blir utført av en eller flere uavhengige konsulenter, noe det er krav om fra NVEs side og som sikrer en uhildet vurdering. De er utført i henhold til et konsekvensutredningsprogram som NVE har utarbeidet og som Miljøverndepartementet har godkjent. Søknaden og konsekvensutredningene blir utarbeidet etter kravene i KU-programmet. Det kan du lese her.

Konsesjonssøknaden for Tonstad Vindpark er nå ferdig utarbeidet. Hovedkonsulent i arbeidet med konsekvensutredningene har vært Multiconsult AS.

Gå til hjemmesiden for prosjektet (www.tonstadvindpark.no) for å laste ned de enkelte rapportene.

Kommunestyret stemte ja til Kjølen Vindpark

På kommunestyremøtet i Aremark kommune i går kveld stemte kommunestyret ja til Kjølen Vindpark, med 9 mot 8 stemmer. «Vi er svært glade for resultatet, selvom vi hadde ventet et større flertall for,» sier Kalle Hesstvedt. «Årsaken er at medlemsmøter i H, KrF og SP stemte ja med et overveldende flertall, mer enn 70%. Når det ble så nært det ble, skyldes dette at flere av representantene i SP valgte å stemme mot partiets medlemmer.»

«Vi synes også det er rart at 3 av APs 4 representanter valgte å stemme mot – når man vet at det var nettopp Ap som hadde folkeavstemning i sitt partiprogram, og folkeavstemningen var såpass klar som den var.»

«Når dette er sagt er vi svært glade for vedtaket,» sier Kalle Hesstvedt.

Folkeavstemning om Kjølen Vindpark: 54 % sier ja

I en folkeavstemning med rekordhøy deltakelse (76 %) sier 54 % av befolkningen ja til prosjektet. 44 % stemte nei. Avstemningen ble avholdt 6. og 7. mai.

«Dette er vi svært glade for,» sier prosjektleder Kalle Hesstvedt. «Det stemmer også overens med inntrykket vi har gjennom våre opphold i Aremark, og ikke minst det politiske synet i kommunen. I medlemsmøter i partiene Høyre, Senterpartiet og KrF stemte mer enn 70 % av medlemmene ja til prosjektet. Disse partiene har tilsammen 11 stemmer av 17 i kommunestyret, så vi håper representantene stemmer i henhold til partienes medlemmer»